Błędy Wykrywane Podczas Wykonywania Programu


Błędy pojawiające się podczas wykonywania programu powodują przerwanie działania programu i wyświetlenie komunikatu:
Run-time error nnn at xxxx:yyyy
gdzie nnn przedstawia numer błędu, natomiast xxxx:yyyy adres wystąpienia błędu ( adres segmentu : offset )Błędy systemu operacyjnego DOS

Invalid function number ( Nieprawidłowy numer funkcji systemowej ) - próba wywołania nieistniejącej funkcji systemu operacyjnego
File not found ( Nie znaleziono pliku ) - plik o podanej nazwie nie występuje w katalogu bieżącym lub określoną ścieżką dostępu
Path not found ( Nie znaleziono ścieżki dostępu ) - ścieżka dostępu, określona w procedurze, nie istnieje
Too many open files ( Za dużo otwartych plików ) - liczba otwartych plików przekracza wartość określoną w systemie operacyjnym. Należy zwiększyć liczbę plików ( FILES = xx ) określoną w pliku CONFIG.SYS
File access denied ( Zabroniony dostęp do pliku ) - Przyczynami wystąpienia błędu są najczęściej niedozwolone operacje na plikach ( np. próba dokonania zapisu do pliku otwartego jako plik tylko do odczytu ) lub katalogach (np. próba utworzenia katalogu o nazwie już istniejącego katalogu )
Invalid file handle ( Nieprawidłowy identyfikator pliku )
12  Invalid access code ( Niewłaściwy kod dostępu do pliku ) - występuje w przypadku otwarcia pliku procedurą RESET lub APPEND przy niewłaściwej wartości zmiennej FileMode
15  Invalid drive number ( Nieprawidłowy numer stacji dysków ) - w procedurze GetDir lub ChDir użyto błędnego numeru stacji dyskowej
16  Cannot remove current directory ( Usunięcie bieżącego katalogu nie jest możliwe )
17  Cannot rename across drives ( Zmiana nazwy pliku nie jest możliwa dla różnych napędów )
18  No more files ( Nie ma więcej plików ) - błąd zgłaszany poprzez zmienną DosError ( z modułu DOS ), gdy wywołane FindFirst lub FindNext nie znajdują plików odpowiadających podanym nazwom lub zestawowi atrybutów

Błędy wejścia-wyjścia

100  Disk read error ( Błąd odczytu z dysku ) - Błąd ten występuje np. przy próbie odczytu pliku po znaku jego końca
101  Disk write error ( Błąd zapisu na dysku ) - Błąd ten jest sygnalizowany w przypadku pełnego dysku po procedurach Close, Write, WriteLn, Flush i Page
102  File not assign ( Nazwy pliku nie skojarzono z występującym identyfikatorem ) - próba odwołania się do identyfikatora pliku, który nie został skojarzony z nazwą pliku
103  File not open ( Plik nie jest otwarty )
104  File not open for input ( Plik nie jest otwarty do wprowadzania ( zapisu ))
105  File not open for output ( Plik nie jest otwarty do wyprowadzania ( odczytu ))
106  Invalid numeric format ( Nieprawidłowa postać numeryczna ) - Błąd ten występuje przy odczytywaniu wartości liczbowej z pliku tekstowego, przy czym zapis formatu liczbowego tej wartości nie jest właściwy

Błędy krytyczne

150  Disk is write-protected ( Dysk zabezpieczony przed zapisem )
151  Unknown unit ( Nieznane urządzenie )
152  Drive not ready ( Stacja dysku nie jest gotowa )
153  Unknown command ( Nieznane polecenie )
154  CRC error in data ( Błąd w danych )
155  Bad drive request structure length ( Błędne określenie napędu )
156  Disk seek error ( Błąd podczas przeszukiwania dysku )
157  Unknown media type ( Nieznany typ nośnika ( urządzenia ) )
158  Sector not found ( Nie odnaleziono sektora )
159  Printer out of paper ( Brak papieru w drukarce )
160  Device write fault ( Błąd urządzenia podczas zapisu )
161  Device read fault ( Błąd urządzenia podczas odczytu )
162  Hardware failure ( Awaria sprzętu )

Błędy fatalne

200  Devision by zero ( Dzielenie przez zero ) - Jeżeli błąd ten występuje na komputerach powyżej Pentium Pro 180MHz i używany jest kompilator Borlanda upewnij się czy został poprawiony odpowiednią łatką. Zobacz Błąd Runtime Error 200 na szybkich komputerach.
201  Range check error ( Błąd przekroczenia zakresu ) - przyczyny wystąpienia błędu:
  • wyrażenie określające indeks tablicy przekracza określony zakres,
  • przypisanie wartości zmiennej przekraczającej zakres jej typu,
  • przekroczenie zakresu wartości parametru procedury lub funkcji
202  Stack overflow error ( Błąd wynikający z przepełnienia stosu ) - należy spróbować zwiększyć rozmiar stosu korzystając z dyrektywy kompilatora {$M...}
203  Heap overflow error ( Błąd wynikający z przepełnienia sterty ( obszaru przeznaczonego na zmienne dynamiczne ) ) - brak pamięci do utworzenia kolejnej zmiennej dynamicznej
204  Invalid pointer operation ( Nieprawidłowa operacja na danej wskazującej ) - Błąd występuje, gdy wskaźnik ma wartość NIL lub wskazuje miejsce poza stertą i próbuje się wykonać procedurę Dispose lub FreeMem
205  Floating point overflow ( Nadmiar zmiennoprzecinkowy ) - uzyskana w wyniku operacji wartość jest za duża dla Turbo Pascala lub zastosowanego koprocesora
206  Floating point underflow ( Niedomiar zmiennoprzecinkowy )
207  Invalid floating point operation ( Nieprawidłowa operacja zmiennoprzecinkowa ) - Przyczyny wystąpienia błędu:
  • zamiana wartości typu rzeczywistego na całkowity powoduje przekroczenie zakresu dla liczb całkowitych,
  • argument funkcji Sqrt jest ujemny,
  • argument funkcji Ln jest ujemny lub równy zero,
  • wystąpiło przepełnienie koprocesora
208  Overlay menager not installed ( Nie zainstalowano programu zarządzającego nakładkami )
209  Overlay file read error ( Błąd odczytu pliku nakładkowego )
210  Object not initialized ( Obiekt nie został zainicjowany )
211  Call to abstract method ( Wywołano abstrakcyjną metodę wirtualną )
212  Stream registration error ( Bład rejestracji strumienia )
213  Collection index out of range ( Indeks kolekcji poza zakresem )
214  Collection overflow error ( Błąd przekroczenia zakresu kolekcji ) - rozszerzenie kolekcji nie jest możliwe
215  Arithmetic overflow error ( Błąd przepełnienia operacji arytmetycznej ) - błąd zgłaszany przy wyłączonej dyrektywie kompilatora {$Q+} w przypadku wystąpienia przepełnienia w operacji arytmetycznej przeprowadzanej na liczbach całkowitych ( wyjście poza obsługiwany zakres typu liczb całkowitych )

Powrot na Strone Glowna